Your address will show here +12 34 56 78
Ex Academy เราคือ Tech Academy ที่รวบรวมกูรูผู้เชี่ยวชาญในวงการไอทีไว้มากที่สุด เพื่อบ่มเพาะศักยภาพ ด้วยแนวทางคิดต่างอย่างสร้างสรรค์ ให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งที่มาของโครงการ Ex มาจากคำว่า Exponential Technology หมายถึง เทคโนโลยีที่ล้ำหน้า โดยในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดการ Transform ซึ่งภายใต้โครงการ Ex Academy จะช่วยให้ทุกคนเข้าใกล้เทคโนโลยี และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ตามรูปแบบความเหมาะสม
EXPERTISE
ถอดบทเรียนจากผู้เชี่ยวชาญ
ในทุกเทคโนโลยี
EXCLUSIVE
Forum ที่จะทำให้คุณเปิดกล่องความคิด
รอบรู้อย่างอิสระ เพื่อเติมเต็มมุมมอง
สู่มุมมองนอกกรอบของอนาคตทางธุรกิจ
EXPLORE
ค้นหาไอเดียใหม่ เรียนรู้วิถี Startup
ให้ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด
EXTRAORDINARY
รอบรู้อย่างอิสระ
สู่การปรับตัวในโลกดิจิทัล
UPCOMING COURSE
Course

หลักสูตร “Line API Ecosystem”

May 4, 2019

:  13:30 – 17:30    |    :  22 Aug 2019    |    :  SJ Infinite One Business Complex ชั้น 11Speaker  : อาจารย์เอกนรินทร์ ศิริทรัพย์Position :Line...