Your address will show here +12 34 56 78
ABOUT
ABOUT
Ex Academy จะช่วยให้ทุกคนเข้าใกล้เทคโนโลยี และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ตามรูปแบบความเหมาะสม
Ex Academy
BENEFITS
  • เป็น Academy ที่บ่มเพาะศักยภาพพนักงานและบุคคลทั่วไปที่มี passion ในการพัฒนาตัวเองให้ทันต่อทักษะในโลกดิจิทัล

  • ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา โดยวิทยากรที่คัดสรรแล้วทั้งภายใน และภายนอก

  • เพื่อให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพ ทำงานในด้านนี้ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการยกระดับการให้บริการของบริษัท และช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

  • สร้าง Community ของการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน นักศึกษา บุคคลทั่วไป และกลุ่มลูกค้า